Tổ chức

Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức

* BAN CHỈ ĐẠO

 (Đang chờ cập nhật thông tin)

* BAN TỔ CHỨC

1. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh Giám đốc ĐH Huế, Trưởng ban
2. TS. Trương Quý Tùng Phó Giám đốc ĐH Huế, Phó trưởng ban
3. TS. Đỗ Thị Xuân Dung Phó Giám đốc ĐH Huế, Phó trưởng ban
4. PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn Trưởng ban KHCN&MT, ĐH Huế, Ủy viên trực
5. TS. Bùi Văn Lợi Chánh Văn phòng ĐH, Huế Ủy viên
6. TS. Hoàng Kim Toản Trưởng Ban CT HSSV ĐH Huế, Ủy viên
7. KS. Ngô Văn Tuấn Trưởng Ban CSVC ĐH Huế, Ủy viên
8. ThS. Hoàng Trung Kiên Phó trưởng Ban KHTC ĐH Huế, Ủy viên
9. ThS Nguyễn Cao Cường Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐH Huế, Ủy viên
10. ThS. Lê Chí Hùng Cường Phó chủ tịch Hội SV ĐH Huế, Ủy viên
11. PGS.TS Phạm Khắc Liệu Phó trưởng Ban KHCN&MT ĐH Huế, Ủy viên
12. TS. Nguyễn Chí Bảo Phó trưởng Ban KHCN&MT ĐH Huế, Ủy viên
13. PGS.TS Phan Thanh Bình Hiệu trưởng trường ĐHNT ĐH Huế, Ủy viên
14. PGS.TS Hà Văn Hành Phó hiệu trưởng trường ĐHKH, ĐH Huế, Ủy viên
15. PGS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy Phó hiệu trưởng trường ĐHYD, ĐH Huế, Ủy viên
16. PGS.TS Lê Đình Phùng Phó hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐH Huế, Ủy viên
17. PGS.TS Nguyễn Đình Luyện Phó hiệu trưởng trường ĐHSP, ĐH Huế, Ủy viên
18. PGS.TS. Trương Tấn Quân Phó hiệu trưởng trường ĐHKT, ĐH Huế, Ủy viên
19. PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung Phó hiệu trưởng trường ĐHNN, ĐH Huế, Ủy viên
20. PGS.TS Nguyễn Duy Phương Phó hiệu trưởng trường ĐHL, ĐH Huế, Ủy viên
21. ThS. Nguyễn Thị Ái Hữu Tổ trưởng, Văn phòng ĐH Huế, Ủy viên